top of page

תקנון ותנאי שימוש

א. כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של מאפיית טלר בע"מ (להלן- "טלר" ו/או ”מאפיית טלר") האתר הינו מנוהל ע"י מאפיית טלר בע"מ.

 2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר מאפיית טלר נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 02-6223227, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר מאפיית טלר.

 3. אתר מאפיית טלר הינו אתר אינטרנט במסגרתו ניתן לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים אחרים המשווקים על ידי חנויות מאפיית טלר.

 4. הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר מאפיית טלר, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין רשת חנויות מאפיית טלר ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר מאפיית טלר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 5. רשת חנויות מאפיית טלר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי רשת חנויות מאפיית טלר, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

 6. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר מאפיית טלר, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 7. רשת חנויות מאפיית טלר, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר מאפיית טלר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

 8. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתר מאפיית טלר:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר מאפיית טלר.

 2. למרות האמור לעיל, אתר מאפיית טלר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר מאפיית טלר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתר מאפיית טלר:

 1. השירות שניתן במסגרת אתר מאפיית טלר מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי רשת חנויות מאפיית טלר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר מאפיית טלר אפשרית בהתאם לסעיף ד 3 שעות איסוף המוצרים ומחנות צומת שילת או חנות אגריפס בירושלים.

ד. שעות הפעילות באתר מאפיית טלר:

 1. הזמנה באתר מאפיית טלר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובמועדי ישראל, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

 2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: א' – ה' 17:00 – 06:30.

 3. איסוף מוצרים מחנות צומת שילת או סניף ירושלים כשעתיים ממועד ההזמנה ובין השעות 10.00-18.00. הזמנות דרך אתר האינטרנט שמגיעות אחרי השעה 18.00, יעברו למחרת היום.

 4. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של רשת מאפיית טלר.

ה. המוצרים הנמכרים באתר מאפיית טלר:

 1. באתר מאפיית טלר נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

 2. רשת חנויות מאפיית טלר, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר מאפיית טלר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את רשת חנויות מאפיית טלר.

 4. באתר מאפיית טלר יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין, כי אינם מצויים כעת במלאי החנות המקוונת או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי רשת חניות מאפיית טלר, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל.

 5. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר מאפיית טלר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. רשת חנויות מאפיית טלר שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר מאפיית טלר.

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי רשת חנויות מאפיית טלר, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

 3. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.

 4. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי רשת חנויות מאפיית טלר. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

 5. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר מאפיית טלר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

 2. על אף האמור לעיל, רשת חנויות מאפיית טלר, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים ברשת חנויות מאפיית טלר בעת מועד ההזמנה.

 4. רשת חנויות מאפיית טלר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר מאפיית טלר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 

ח. החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי רשת חנויות מאפיית טלר.

 2. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

 3. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

ט. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת חנויות מאפיית טלר שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

 2. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

 3. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.

 4. אתר מאפיית טלר יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

 5. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות רשת חנויות מאפיית טלר, כפי שתקבע מעת לעת.

י. מועדון לקוחות:

 1. רשת חנויות מאפיית טלר רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר מאפיית טלר, גם למועדון הלקוחות של רשת חנויות מאפיית טלר. בהצטרפותו לשירות מאפיית טלר מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

 2. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר מאפיית טלר בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

יא. מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים מאפיית טלר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

 2. המבצעים הנערכים באתר מאפיית טלר, הנם במסגרת מכירות באתר מאפיית טלר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת. רשת חנויות מאפיית טלר לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר מאפיית טלר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר מאפיית טלר לא יחייבו את חנויות הרשת.

 3. במידה ואתר מאפיית טלר יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

יב. אחריות:

 1. רשת חנויות מאפיית טלר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר מאפיית טלר/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר מאפיית טלר.

 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 3. רשת חנויות מאפיית טלר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של רשת חנויות מאפיית טלר. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר מאפיית טלר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

 4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר מאפיית טלר הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין רשת חנויות מאפיית טלר אחראית על מידע זה.

 5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר מאפיית טלר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

 6. אתר מאפיית טלר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר מאפיית טלר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 7. אתר מאפיית טלר לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

 8. אתר מאפיית טלר לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו במאפיית טלר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לרשת חנויות מאפיית טלר, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר מאפיית טלר אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא רשת חנויות מאפיית טלר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

יג. אבטחת מידע:

 1. אתר מאפיית טלר מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

 2. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

 3. מובהר בזאת, כי אתר מאפיית טלר יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

 4. רשת חנויות מאפיית טלר לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

יד. פרטיות:

 1. אתר מאפיית טלר הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר מאפיית טלר מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר מאפיית טלר/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לרשת חנויות מאפיית טלר.

 2. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר רמי לו בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 3. אתר מאפיית טלר יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.

 4. רשת מאפיית טלר תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

טו. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר מאפיית טלר, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לרשת חנויות מאפיית טלר.

 2. זכויות הקניין הרוחני של רשת חנויות מאפיית טלר כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

 3. אתר מאפיית טלר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 4. מובהר בזאת, כי רשת חנויות מאפיית טלר המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם "מאפיית טלר" ו/או ”טלר", שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לרשת חנויות מאפיית טלר ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר מאפיית טלר, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

 5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מרשת חנויות מאפיית טלר מראש ובכתב.

טז. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בירושלים.

יז. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתר מאפיית טלר למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

bottom of page